Menu Sluiten

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website van Animaux Dierencasting gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Disclaimer

Zunneberg Animals BV (zunneberganimals.nl/be/com) en haar dochterbedrijf Animaux Dierencasting (dierencasting.nl) besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. Zunneberg Animals BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van deze website waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van deze website, de onbereikbaarheid van deze website, de toelevering van via deze website gevraagde diensten, de bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. Zunneberg Animals BV is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en informatie die op deze website te vinden is.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals chat en fora. Zunneberg Animals BV is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Zunneberg Animals BV weer. De redactie van de website bekijkt de berichten die op chat en fora worden geplaatst niet vooraf, maar screent de berichten steekproefsgewijs en naar aanleiding van meldingen van derden. Zunneberg Animals BV verwijdert berichten die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt. Hieronder vallen bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte en dieronvriendelijke berichten. Indien een gebruiker een bericht aantreft dat in strijd met het bovenstaande is verzoekt Zunneberg Animals BV de gebruiker contact op te nemen met de webredactie.

Auteursrecht e.a.

De website is eigendom van Animaux Dierencasting. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Animaux Dierencasting of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Animaux Dierencasting. De inhoud van de website (of gedeelten hiervan) mag/mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Animaux Dierencasting worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan. Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Animaux Dierencasting worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op onze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Animaux Dierencasting van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Animaux Dierencasting niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Animaux Dierencasting. Een en ander laat onverlet dat Animaux Dierencasting in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Animaux Dierencasting.

Toegang

Animaux Dierencasting behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

Animaux Dierencasting behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.